Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades en aquesta comunicació estan incorporats en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria), CIF: 40.979.654-W.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei solicitado.el usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.totoptometria.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a MONTSERRAT RIFÀ I *GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria), de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre de Teràpia Visual Tot Optometria) o a tercers.

MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria)Amb els límits establerts en la llei, MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) o els seus llicenciats.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria). Així mateix, per a accedir als serveis que MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual *ot Optometria) ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

En compliment d’el que s’estableix en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de MONTSERRAT RIFÀ I *GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria), amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a mrifa@cnoo.es.

PROPIETAT INTELECTUAL.

Els continguts subministrats per MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de MONTSERRAT RIFÀ I *GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) o de les persones físiques o jurídiques que s’informi l’adquisició d’un producte o servei. MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se el MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular d’aquests, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits contenidos.la propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria), als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, MONTSERRAT RIFÀ i GIRIBET (Centre de Teràpia Visual Tot Optometria) no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no ha de confiar-se en ella com si ho fos.

MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis incluidos.en cap cas MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria), les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici , pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ja risc i ventura exclusiva de l’usuari. MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de MONTSERRAT *RIFÀ I GIRIBET (Centre de Teràpia Visual Tot Optometria) com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquesta.

A vegades, aquesta web utilitza “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va triar en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) no es responsabilitza que la desactivació d’aquestes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL i *INTELECTUAL

Aquesta web és propietat de MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria). Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de MONTSERRAT RIFÀ i GIRIBET (Centre de Teràpia Visual Tot Optometria), són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria), per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria) uso que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de MONTSERRAT RIFÀ I GIRIBET (Centre De Teràpia Visual Tot Optometria).

LLEI APLICABLE I LEGISLACIÓ

Less presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Política de privacitat

És compromís de Centre De Teràpia Visual Tot Optometria el respecte de la privacitat dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals. Per això, s’informa l’usuari sobre la forma en què Centre De Teràpia Visual Tot Optometria recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través dels seus webs. L’ usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a Centre De Teràpia Visual Tot Optometria. Així mateix, l’usuari garanteix que és major d’edat i que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a les entitats de Centre De Teràpia Visual Tot Optometria per a les finalitats assenyalades.

1.- Àmbit d’Aplicació i Responsabilitat

Aquesta política de privacitat aplica a totes les dades personals recollits per Centre De Teràpia Visual Tot Optometria, a través de les seves plataformes web. Centre De Teràpia Visual Tot Optometria, ha determinat els objectius i els mitjans del tractament de les dades personals de l’usuari i han subscrit un acord en el qual es regulen les funcions i responsabilitats que els són exigibles en compliment de la normativa de protecció de dades aplicable.Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present política de privacitat, l’usuari podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de Centre De Teràpia Visual Tot Optometria, les dades de la qual de contacte són:Centre De Teràpia Visual Tot Optometria – NIF 40979654-W, C/ Cartagena 263 baixos, 08025 Barcelona. Tel. 93.456.49.82 Correu electrònic: mrifa@cnoo.es

2.- Finalitats del tractament i base jurídica

Centre De Teràpia Visual Tot Optometria, tractarà les dades de l’usuari, de manera automatitzada, per a les següents finalitats específiques:Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic mrifa@cnoo.esenviarle publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-los a esdeveniments organitzats per l’empresa.Mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització.Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l’usuari mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat.

3.- Comunicació del les dades

Només es comunicaran les seves dades a les empreses asseguradores en cas de disposar d’assegurança mèdica i l’administració pública.

4.- Encarregats de tractament

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per Centre De Teràpia Visual Tot Optometria. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o els comunicaran a tercers. RGPD i LOPDGDD

5.- Transferències internacionals de dades

Centre De Teràpia Visual Tot Optometria realitzarà el tractament de les dades de l’usuari integralment en el territori de la Unió Europea, per la qual cosa no preveu realitzar cap transferència internacional de dades.

6.- Termini de conservació

Centre De Teràpia Visual Tot Optometria conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, així com els terminis de retenció legalment establerts, en els següents termes:Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic: 5 anys després de la seva contestació.Enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-los a esdeveniments organitzats per l’empresa: 5 anys des de la seva alta en els nostres sistemes.Mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització. 5 anys des de la seva alta en els nostres sistemes.

7.- Drets dels usuaris

L’ usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través dels mitjans establerts en l’apartat 1 de la present política.en tot cas, s’informa l’usuari que, en cas que consideri que Centre De Teràpia Visual Tot Optometria ha vulnerat, o han pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu web https://www.agpd.es.

8.- Revocació del consentiment

La acceptació de l’usuari al fet que les seves dades puguin ser tractats o cedits tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per a revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals establerts en l’apartat 1 de la present política.

9.- Caràcter necessari de les dades solicitades

Los dades recollides per Centre De Teràpia Visual Tot Optometria en els diferents formularis a través de les seves pàgines web són necessaris per a complir amb les finalitats expressades.Per tant, si l’usuari no els facilités, Centre De Teràpia Visual Tot Optometria no podran atendre la seva sol·licitud.

10.- Decisions Automatizades

Centre De Teràpia Visual Tot Optometria podrà elaborar perfils dels usuaris, que permetrà l’adopció de decisions automatitzades, basades en la introducció d’informació realitzada pels usuaris en els diferents formularis amb la finalitat d’enviar-li les comunicacions comercials sol·licitades per vostè que s’ajustin a les seves característiques. En aquests casos, l’usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana en la decisió, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió adoptada per Centre De Teràpia Visual Tot Optometria.

11.- Mesures de protecció de les dades personals

Centre De Teràpia Visual Tot Optometria empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. Ús de “cookies”Centre De Teràpia Visual Tot Optometria utilitza cookies pròpies i de tercers. Pot consultar la nostra política de cookies en l’apartat “Política de cookies” de la nostra web.